Vedtægter

Vedtægter
1. Foreningens navn:
Foreningens navn er Glejbjerg Gymnastik og Idrætsforening (forkortet GGI). Hjemmehørende i Vejen Kommune.

2. Formål
Formålet er at fremme det frie folkelige foreningsarbejde. Dette søges opnået gennem idrætslig samvær og kulturelt arbejde.

3. Tilslutningsforhold
Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, DGI. Gennem DGI – Ribe Amt og Dansk Håndbold Forbund gennem Jysk Håndboldforbund.

4. Medlemskab
Enhver kan optages som medlem efter henvendelse til bestyrelsen eller dennes repræsentanter.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af dens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Endvidere kan et medlem ekskluderes pga. kontingentrestance ud over 2 mdr. Genoptagelse kan ske, når restancen er udlignet.

5. Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen for en sæson af gangen.

6. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indvarsles senest 3 uger forud i lokale blade.
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Stemmeret har de medlemmer, der er fyldt 15 år. For aktive medlemmer, der ikke er fyldt 15 år har én af forældrene stemmeret i stedet for den aktive (dog højst 1 stemme). For valgbarhed gælder samme regler som stemmeret.
7. Dagsordenen
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år
4. Udvalgsberetninger
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af repræsentant til Glejbjerg Fritidscenter, jvf. stk. 14
8. Valg af revisor og en revisorsuppleant.
9. Eventuelt
8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller, når mindst 20 af foreningens stemmeberettigede medlemmer, skriftligt overfor bestyrelsen, fremsætter krav herom, ledsaget af en dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter modtagelsen af en sådan begæring.
For indkaldelse gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling, jvf. stk. 6

9. Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal og føres til protokols. Simpel stemmeflertal gælder dog ikke ved foreningens opløsning, jvf. stk. 17 samt vedtægtsændringer, jvf. stk. 16

10. Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
11. Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som må tilstræbes at repræsentere de forskellige aktiviteter. Alle vælges for 2 år ad gangen, med hhv. 3 og 4 på valg hvert andet år.

12. Suppleanter
Bestyrelsen supplerer sig selv, dog således, at suppleanten er på valg ved næste generalforsamling.

13. Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov.

14. Valg af repræsentant til Glejbjerg Fritidscenter
Foreningens andel af Glejbjerg Fritidscenters repræsentantskab udgør 5 medlemmer. 2 af medlemmerne er den til enhver tid siddende formand og kasserer. De resterende 3 vælges på generalforsamlingen for 3 år ad gangen. Der vælges 1 repræsentant hvert år og valgbare er medlemmerne af GGI, som er fyldt 15 år.

15. Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

16. Foreningens opløsning
Foreningen kan opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og max. 6 ugers mellemrum, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.
I tilfælde af foreningens opløsning gensættes evt. formue på en spærret konto i et lokalt pengeinstitut i en årrække (max. 10 år).
Skulle der indenfor 10 år ikke opstå en forening/klub, der ligner GGI med hensyn til foreningens/klubbens formål, har pengeinstituttet bemyndigelse til at anvende det indestående beløb til velgørende eller almennyttige formål i Åstrup Sogn.

Revideret på generalforsamling den 29. februar 2012